top of page

Ээж ажиллахгүй, гэртээ байхын давуу тал

Судлаачид жаахан хүүхдээ гэртээ харах эцэг эхэд мөнгөн урамшуулал олгох Норвегийн хөтөлбөрийг судлаад, урт хугацаандаа ах эгчийнх нь боловсролд сайнаар нөлөөлж байгааг тогтоожээ. Ээж нь ажил хийдэггүй 10 дугаар ангийн сурагчдын дундаж дүн 1.2 нэгж оноогоор өндөр байжээ. Эцэг эх гэртээ байснаар хүүхдийнхээ хичээлд туслах илүү боломжтой байдаг байна.


Эх сурвалж: Harvard Business Review


34 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page