top of page

Хэрхэн скаут болох вэ?

Скаутын хөдөлгөөн залуу үеийн боловсролд хувь нэмэр оруулж, хувь хүмүүсийг төлөвшүүлэхэд туслах зорилготой. Үйл ажиллагааны 70 орчим хувийг байгальд зохион байгуулдаг. Үүнд аялал, зуслан, цугларалт, жембори, ровермүүт багтана. 6-25 насны хүүхэд залуус хамрагдах боломжтой. Сургууль дээр скаутын бүлэг байвал удирдагчтай нь, байхгүй бол Скаутын Холбоотой холбогдоно. Жилийн татвар 10,000 төгрөг.


Эх сурвалж: scout.mn15 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page