top of page

Хэзээ угжихаа болих вэ?

Ерөнхийдөө 12 сар орчимтойгоос нь хүүхдэд жирийн сүү өгч эхлэх тохиромжтой гэж үздэг. Нэмэлт буюу хөхний сүү хүүхдийн тэжээлийн хэрэгцээг хангадаг байсан бол энэ үүрэг хатуу хоол хүнс рүү шилждэг. Харин уух зүйл насанд хүрэгчдийн адил нэмэлт болно. Үнээний сүүг аажмаар нэмэлт буюу хөхний сүүтэй хольж танилцуулж болно. 470-700 мл орчим цэвэр сүү 1-2 настай хүүхдийн өдрийн хэрэгцээг хангана.


Эх сурвалж:healthline.com


82 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page