top of page

Ковидын вакцины талаар хүүхэдтэйгээ ярилцах

1. Та өөрөө сүүлийн үеийн мэдээлэлтэй байх.

2. Хүүхдээ сонсох. Ковидын вакцины талаар юу сонссоныг нь асууж, санаа зовсон зүйлсээ итгэж ярьж болно гэдгийг хэлэх.

3. Илэн далангүй байх. Насанд нь тохирох аргаар бодит байдлыг тайлбарлана. Томчуудын сэтгэл хөдлөл хүүхдэд нөлөөлдөг тул айдсаа халдаахаас болгоомжлоорой.

4. Асуултад нь хариулах. Вакцин гэж юу болох, хэрхэн үйлчилдэг, аюултай эсэх, хэзээ хүүхэд хийлгэх, заавал хийлгэх ёстой юу зэрэг асуултын хариуг өөрөө таалгүй, судалгаа хийсний үндсэнд бэлдэх.


Эх сурвалж: НҮБ-ын Хүүхдийн Сан


9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page